کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر کامران رحمانی

2- دکتر حسین نوری

3- دکتر مجید خرازی

4- دکتر علی بهادری کیا

5- دکتر محمد صفاجو

6- دکتر رامین راستین

7- دکتر علی رضا ستوده

8- دکتر امیر محمدی

9- دکتر اکرم باجلان

10- دکتر محمود رضایی کاسگر محله

11- دکتر سروناز فارسیجانی

12- دکتر علیمراد اصفهانی

14- دکتر رضا کوشککی

15- دکتر محمد علی جوادی

16- دکتر سیده زهرا موسوی

17- دکتر فهیمه بروجردی

18- دکتر مونا آذرخش

19- دکتر مسعود رامین فر

20- دکتر عبدالحمید منصوری

21- دکتر احمدرضا کاشفی

22- دکتر اصغر قنواتی

23- دکتر سیده مرضیه خضری

24- دکتر منصوره کریم زاده

25- دکتر جواد خرمالی

26- دکتر شهرام فیض طلب

27- دکتر شراره تیر انداز

28- دکتر شمس الدین رضایی منش

29- دکتر بهمن آل بویه

30- دکتر حمید بهروان

31- دکتر شروین اسکندری

32- دکتر شقایق آزموده

33- دکتر شیما شایسته

34- دکتر شیوا اوجی

35- دکتر امین تاروردی زاده

36- دکتر همتا رحمتی

37- دکتر مجید سبقتی

38- دکتر پدرام سماواتی